List of recommended text for Yoruba in JUPEB 2022-26

Spread the love

List of recommended text for Yoruba in JUPEB 2022-26

RECOMMENDED TEXTS

1. Awóbuluyi, Oládélé (2013). Ekó Gírámá Ede Yorubá, Atman Ltd.Osogbo.

2. Owólabí, Kolá (1996). Ijinle Itúpalè Èdè Yorùbá (1): Fonétiki àti Fonólóji, Ibàdàn Oníbonòjé Press and Books Ind.

3. Awóbùlúyi, Qládélé (2008). Ekó Isèdáòro Yorubá, Montem Paper Backs.

4. Bámgbosé, Ayo (1991). Fonólóji àti Girámà Yorùbá, UPL. Ibadan.

5. Yusuff, Ayo (2006). Ojúlówó Gírámà Yorùbá, Joytal Printing Press, Ibadan.

6. Awóbùlúyi, Oládélé (1978). Essetials of Yorubá Grammar, UPL, İbadàn.

7. Adeniyi, H & A. Òjó (2005). Ilò-èdè àti Edá-Èdè Yorubá, African World Press, New Jersey

8. Babalolá, Adébóyè (1985). Àkójopo Aló Ijapá I, UPL, Ibadan.

9. Yémiítàn, O. & Ogúndélé, 0. (1985). Ojú Osupá (Apá Kinní, UPL, İbadàn.

10. Ajíbádé, G.O & Rájí, S.M. (2014). Mo járó, Mo járò, llésà, Krownkom Publishers

11. Abímbólá, Wándé (1968). Ijinle Ohùn Enu Ifa. (Apá klíní),
Glasgow: Collins.

12. Láwuyi Ogúnníran (1969). Eégún Aláré, İbadan, Macmillan Nig. Publishers.

13. Ajuwon, Bádé (1981).

Irèmoje: Eré Isípà Ode UPL, İbadán,

14. Thomas, I. B. (2009). Itàn Igbési Ayé Emi Sègilolá Eléyinjú Egé Elégbe rún Oko Layé, DB MARTOY Books, Ibadan.

15. Fágúnwà, D. O. (2005). Irèké Onínbùdó, Nelson Publishers.
İbàdàn.

16. Ôní, Kolá et.al. (2003). Kíké Olóburó: Àkójopo Ewi Igbàlódě, Sumob Publishers, Òsogbo.

17. Ayélàágbé, Bùnmi (2004) Aròfo Orin Àrùngbè (Apá Kinni), MOA Oratorial Ventures, Abéòkúta.

18. Fálétí, Adebayo (1972). Basorun Gáà, Oníbonòjé Publishers, Ibadan

19. Isòlá Sauban Àládé (2007). Igbèyin Omo Abílkó, LASSWEL Publishers, Ibàdàn

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

37 − 30 =